The role of motivation to learn a second/foreign language among high school students (2014)

Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest rola motywacji w uczeniu się języka drugiego/obcego wśród uczniów liceum. Praca składa się z trzech rozdziałów: dwóch teoretycznych i jednego praktycznego. Tematem pierwszego rozdziału są psychologiczne i biologiczne różnice indywidualne pomiędzy uczniami, które wpływają na procesy edukacyjne, w tym naukę języków obcych. W rozdziale tym są opisane następujące czynniki: osobowość,…