The role of motivation to learn a second/foreign language among high school students (2014)

Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest rola motywacji w uczeniu się języka drugiego/obcego wśród uczniów liceum. Praca składa się z trzech rozdziałów: dwóch teoretycznych i jednego praktycznego. Tematem pierwszego rozdziału są psychologiczne i biologiczne różnice indywidualne pomiędzy uczniami, które wpływają na procesy edukacyjne, w tym naukę języków obcych. W rozdziale tym są opisane następujące czynniki: osobowość, wiek, płeć, lęk i uzdolnienia. Rozdział drugi został poświęcony tytułowemu czynnikowi, którym jest motywacja. Zostały w nim opisane teorie motywacji, czynniki społeczne wpływające na motywację oraz motywacja do nauki języków obcych (czym się charakteryzuje oraz w jaki sposób była badana odkąd naukowcy zajęli się tym tematem). Rozdział trzeci zawiera opis części praktycznej – autor pracy przeprowadził badanie dotyczące motywacji do nauki języków obcych wśród uczniów liceum. Jego rezultaty zostały przeanalizowane i omówione w rzeczonym rozdziale. Przedmiotem badania był ogólny stopień motywacji, motywacja chłopców i dziewcząt, motywacja z podziałem na profil klasy, motywacja do nauki wybranych przez uczniów języków obcych w toku nauczania licealnego oraz szczegółowe czynniki motywacyjne.

Całość pracy dostepna w wersji PDF.